OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Petr Valda) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách www.bambinomelnik.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. www.bambinomelnik.cz (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: - zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží - vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR - vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění je prodejna prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen v prodejně BAMBINO 2 předložit doklad o úplném zaplacení zboží.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí. d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách www.123kocarky.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy (při nákupu do 3000Kč). Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. “Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1 Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny nebo informaci o zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy. Pokud cena nebo informace uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 2 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet. V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má zákazník možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě se zákazník zavazuje uhradit provozovateli (firmě Petr Valda) skutečně vynaložené náklady s vrácením zboží. Zákazník je povinen o odstoupení od smlouvy informovat provozovatele mailovou zprávou nebo písemně a uvést číslo objednávky a bankovní spojení, na které si přeje poukázat platbu za vrácené zboží. Vrácené zboží musí být kompletní a to včetně originálu nabývacího dokladu, návodu a záručního listu ( pokud byl tento součástí dodávky). Provozovatel se zavazuje v případě oprávněného požadavku odeslat platbu za vrácené zboží do 30-ti pracovních dnů od jeho obdržení na účet udaný zákazníkem.

7. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro: Osobní vyzvednutí zboží-prodejna BAMBINO 2 Mělník 0 Kč Osobní vyzvednutí zboží-prodejna BAMBINO 1 Mělník 0 Kč Dobírkou-Česká pošta (expresní balíková služba) u objednávky do 3.000Kč 150 Kč Dobírkou-Česká pošta (expresní balíková služba) u objednávky nad 3.000Kč 0 Kč Česká pošta (expresní balíková služba) u objednávky do 3.000Kč,pouze při platbě převodem z účtu 150 Kč Česká pošta (expresní balíková služba) u objednávky nad 5.000Kč,pouze při platbě převodem z účtu 0 Kč Firemní dopravou po Praze (pouze u objemného zboží a po vzájemné dohodě) u objednávky nad 3.000Kč 0 Kč Dodávky na Slovensko-Česká pošta (obchodní balík) u objednávek nad 8.000Kč a platbě převodem z účtu 300 Kč Dodávky na Slovensko-Česká pošta (obchodní balík) u objednávek do 8.000Kč a platbě převodem z účtu 500 Kč u dodávek zboží na Slovensko je třeba uskutečnit platbu bankovním převodem před odesláním zboží Přehled možných způsobů platby a jejich ceny: Dobírkou (pouze u zaslání expresní balíkovou službou,nelze u osobního vyzvednutí a dodávkách do SR). 0 Kč Převodem z účtu 0 Kč GSM Banking 0 Kč V hotovosti při os. vyzvednutí v BAMBINO 2 0 Kč Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Pokud zvolíte dodání Českou poštou, je třeba, aby byl funkční zvonek na domě, v opačném případě se k vám přepravce nedostane a nemá ani možnost nechat vám informační lístek ve schránce. V tom případě je zásilka uložena na sedm dní na adrese doručovací pošty. O odeslání zásilky vás předem informujeme mailem, pokud vám zásilka v následujících 2 pracovních dnech není doručena, obraťte se ve vlastním zájmu na svou doručovací poštu. Faktura a daňový doklad jsou vždy přiloženy v označeném balíku.

8. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu. Prodávajíci vystaví reklamační list, který musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
PPL
Bankovním převodem Rozměr 30x30x30 cm
90,00 Kč ZDARMA
PPL
Bankovním převodem Rozměr 60x40x30 cm
110,00 Kč ZDARMA
PPL
Bankovním převodem Rozměr 100x50x50 cm
150,00 Kč ZDARMA
Osobní odběr
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Bankovním převodem
č.u.- 157771348/0600 Do 3.000,- Kč poštovné 90,-Kč, 110,-Kč, 150,- Kč. Dle velikosti (Ob.pod. PPL)
BEZ POPLATKU
Osobní odběr
na prodejně BAMBINO 2
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF